Nid arnat ti mae’r bai byth am gam-drin domestig.

Dwyt ti ddim ar dy ben dy hun.

Chwilia am gymorth lleol ar gyfer cam-drin domestig a thrais rhywiol, yn ogystal â llinellau cymorth cenedlaethol. Mae’r gwasanaethau sydd wedi’u rhestru yma yn helpu gyda phethau fel cadarnhau a wyt ti dan risg, gwneud cynllun i gadw’n ddiogel ac edrych ar yr opsiynau cymorth sydd ar gael i ti.

     

 

 

Ymhlith y mathau o gymorth allai fod ar gael i ti, mae:

Cymorth arbenigol

Mae cymorth arbenigol yn cael ei ddarparu gan Eiriolwyr Annibynnol Trais Domestig (IDVA) neu Eiriolwyr Annibynnol Trais Rhywiol (ISVA). Yn Yr Alban, maen nhw’n cael eu galw’n Independent Domestic Abuse Advocates (IDAA). Os byddi di’n derbyn cefnogaeth eiriolwr, byddan nhw’n dy gefnogi di ac yn gweithio gyda thi, yr heddlu a’r system cyfiawnder troseddol i greu cynllun diogelwch, os wyt ti’n dymuno gwneud hynny. Maen nhw’n arbenigwyr sydd wedi’u hyfforddi ac mae ganddynt wybodaeth helaeth am gam-drin domestig, y gyfraith a gwasanaethau lleol. Maen nhw’n darparu cefnogaeth i ddynion a menywod.

Llety mewn lloches

Mae lloches yn lle ble gall menywod a phlant aros os oes angen iddyn nhw adael eu cartref oherwydd cam-drin domestig. Mae gan lochesi dîm o weithwyr achos sy’n gallu helpu menywod a’u teuluoedd gyda chymorth emosiynol ac ymarferol. Yn aml, bydd cymorth arbenigol ar gael i blant hefyd.

Gwasanaethau allgymorth cymunedol

Mae gwasanaethau allgymorth cymunedol yn cefnogi pobl yn eu cartref neu pan fyddan nhw’n gadael lloches. Maen nhw’n gallu helpu mewn argyfwng a gweithio gyda thi ar gynllun diogelwch. Byddan nhw’n edrych ar yr opsiynau cymorth sydd ar gael i ti, sy’n cynnwys cwnsela. Bydd gweithwyr allgymorth yn gallu helpu hefyd gyda phethau ymarferol fel sicrhau cartref, canfod cyngor cyfreithiol, a chael gafael ar gymorth ariannol. Mae’n bosib y byddi di’n cyfarfod gweithiwr allgymorth yn unigol neu’n cael cynnig cefnogaeth mewn grŵp.

Cwnsela

Mae cwnsela’n golygu cyfarfod cwnselydd sydd wedi’i hyfforddi, seicolegydd neu seicotherapydd i siarad am yr hyn rwyt ti’n mynd trwyddo a sut rwyt ti’n teimlo. Bydd cwnselydd yn dy helpu i ganfod ffyrdd i ymdopi â phrofiadau anodd. Gallai cwnsela ddigwydd wyneb yn wyneb, ar-lein neu dros y ffôn. Mae’n bosib y cei di gynnig sesiynau unigol neu gefnogaeth mewn grŵp.

Yr Heddlu

Mae gan y rhan fwyaf o heddluoedd staff sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig i ymateb i sefyllfaoedd ble mae cam-drin domestig. Os wyt ti’n profi cam-drin domestig neu’n poeni am rywun arall, galli di roi gwybod i’r heddlu trwy gysylltu â rhif di-argyfwng yr heddlu – 101. Galli di hefyd fynd i dy swyddfa heddlu leol.

Os yw’n argyfwng, galli di gysylltu â’r heddlu trwy ffonio 999.

Llinellau cymorth cenedlaethol

24 awr

Ffonia nawr

Os oes angen i ti siarad â rhywun y tu allan i oriau, mae’r llinellau cymorth hyn ar agor drwy’r amser ac nid oes tâl i’w ffonio.