Bright Sky

Mae Bright Sky yma i unrhyw un sydd mewn perthynas gamdriniol, neu os wyt ti’n bryderus am rywun arall. Bydd ein cyfeiriadur gwasanaethau yn dy helpu di i ganfod gwasanaethau cymorth lleol a chenedlaethol a galli di hefyd ddysgu sut i adnabod arwyddion cam-drin domestig.

Mae Bright Sky ar gael hefyd fel ap trwy’r App Store neu Google Play. Os wyt ti am lawrlwytho’r ap, gwna’n siŵr ei bod hi’n ddiogel i ti wneud hynny a bod dy ffôn ddim yn cael ei fonitro.

Cafodd datblygiad gwreiddiol y wefan hon ei ariannu gan y Swyddfa Gartref. Cefnogodd Sefydliad Vodafone lansiad ap Bright Sky, ac maent yn parhau i gefnogi datblygiad Bright Sky yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Os oes gen ti unrhyw ymholiadau am Bright Sky, galli di e-bostio brightsky@hestia.org.
Ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau, cysyllta â hestia.media@hestia.org.

Gwybodaeth am Hestia

Rheolir Bright Sky gan elusen Hestia. Mae Hestia yn cefnogi oedolion a phlant ar adegau o argyfwng, gan gynnwys pobl sy’n profi cam-drin domestig.

Rydyn ni’n darparu gwasanaethau ledled Llundain a’r rhanbarthau cyfagos, yn ogystal ag ymgyrchu ac eirioli yn genedlaethol ynglŷn â’r materion sy’n effeithio ar y bobl rydyn ni’n gweithio gyda nhw.

Rydyn ni’n falch o roi cartref i UK SAYS NO MORE gan ddod â chynghrair amrywiol o unigolion, elusennau, busnesau a sefydliadau yn y sector gyhoeddus ynghyd i ymgyrchu dros ddod â cham-drin domestig a thrais rhywiol i ben.

Thames Valley Partnership

Mae’r wefan hon yn cael ei chefnogi hefyd gan Thames Valley Partnership, elusen ers dros 26 mlynedd sy’n arbenigo ar ddarparu atebion tymor hir i droseddu ac allgáu cymdeithasol, yn ogystal â nifer o wasanaethau i gefnogi dioddefwyr troseddau. Mae Thames Valley Partnership yn chwarae rôl allweddol yn llwyddiant cynyddol Bright Sky, gan weithio ochr-yn-ochr â Hestia ar Bright Sky UK ac arwain ar ryddhau ap Bright Sky yn fyd-eang. Erbyn mis Ebrill 2021, gyda chefnogaeth Sefydliad Vodafone, bydd Bright Sky ar gael mewn 10 gwlad ledled y byd.

Ochr yn ochr â’n gwasanaethau blaen a Bright Sky, mae Thames Valley Partnership yn rheoli prosiect nid-er-elw TecSOS. Mae rhaglen ehangach TecSOS (SOS Technegol) yn darparu pecyn o adnoddau a dyfeisiau i gynorthwyo a diogelu goroeswyr camdriniaeth.

Manylion Cyfreithiol yr Elusen:

Mae Hestia yn elusen gofrestredig gyda’r Comisiwn Elusennau dan rif elusen 294555 ac yn gwmni cyfyngedig trwy warant wedi’i gofrestru yn Lloegr a Chymru dan rif cwmni 2020165.

Rhagor o wybodaeth yn www.hestia.org

Polisi preifatrwydd

Cysylltu â Bright Sky

I ychwanegu neu addasu manylion gwasanaeth arbenigol ar Bright Sky, llenwch y ffurflen isod.

Diweddaru manylion gwasanaeth ar Bright Sky