Adnabod arwyddion cam-drin domestig

I fi fy hun           I rywun arall

Mae cam-drin domestig yn digwydd mewn sawl ffurf. Mae’n gallu digwydd rhwng pobl sydd mewn perthynas garwriaethol neu wedi bod mewn perthynas. Ond mae’n gallu digwydd hefyd o fewn dy deulu agos, neu hyd yn oed dy deulu estynedig.

Mae’n gallu datblygu’n raddol dros amser, sy’n golygu ei bod hi’n gallu bod yn anodd rhoi bys ar un peth a’i adnabod fel cam-drin domestig.

Noda: byddwn ni’n sôn am ‘bartner’ i ddisgrifio perthynas yma, ond rydyn ni’n gwybod ei bod hi’n bosib nad dyma dy amgylchiadau di. Wrth i ti fynd trwy’r cwestiynau, galli di newid ‘partner’ i beth bynnag ydy dy berthynas a dy sefyllfa di.

Wyt ti’n meddwl y gallet ti fod mewn sefyllfa ble rwyt ti’n cael dy gam-drin?

Edrych ar y cwestiynau isod i weld a wyt ti’n gallu uniaethu ag unrhyw un ohonynt

Gofyn i ti dy hun, wyt ti wedi teimlo:

Cerdded ar blisgyn?

Fel petaet ti’n cerdded ar blisgyn yn dy gartref dy hun? Wyt ti’n ymddwyn yn wahanol er mwyn osgoi newidiadau sydyn yn ymddygiad dy bartner?

 

Twp a ddim digon da?

Ydy dy bartner yn gwneud i ti deimlo fel hyn?

 

Anghyfforddus ac o dan bwysau?

Anghyfforddus neu dan bwysau cyn neu wrth gael rhyw gyda dy bartner? Ydyn nhw wedi gwneud pethau nad oeddet ti eisiau iddyn nhw’u gwneud?

 

Yn cael dy reoli?

Wyt ti’n cael dy orfodi i wneud pethau nad wyt ti eisiau eu gwneud? Bod rhaid i ti gadarnhau a wyt ti’n gallu gwneud rhywbeth neu fynd i rywle? Er enghraifft, cadarnhau pryd cei di fynd i siopa am fwyd.

 

Wedi dy ynysu?

Ydy hi’n broblem i dy bartner pan fyddi di’n gweld ffrindiau neu’r teulu?

 

Ofn?

Ofni dy bartner neu’r hyn y gallent ei wneud?

 

Gofyn i ti dy hun a ydy’r pethau hyn wedi bod yn digwydd:

Cael dy feio?

Ydyn nhw’n dweud mai arnat ti mae’r bai am y ffordd maen nhw’n ymddwyn? Er enghraifft, efallai y byddan nhw’n dweud eu bod nhw wedi methu cael dyrchafiad yn y gwaith ac mai ti sydd ar fai am eu rhoi dan straen.

 

Rheoli arian?

Oes gen ti reolaeth dros dy arian dy hun? Oes rhaid i ti ofyn am arian i wneud pethau?

 

Sylwadau am y ffordd rwyt ti’n edrych?

Ydy dy bartner yn dweud wrthot ti beth wyt ti’n cael a ddim yn cael ei wisgo?

 

Cwestiynu dy benderfyniadau?

Ydy dy bartner yn cwestiynu dy benderfyniadau? Ydyn nhw’n gwneud i ti amau dy hun?
Er enghraifft, fyddi di’n gofidio ynglŷn â beth i’w wneud i ginio neu beth i’w wylio ar y teledu?

 

Cael dy fygwth?

Ydy dy bartner wedi bygwth gwneud pethau, naill ai i ti neu iddyn nhw’u hunain?
Er enghraifft, rhannu dy luniau preifat, difetha dy enw da yn y gwaith neu niweidio’u hunain os na fyddi di’n gwneud rhywbeth.

 

Trais corfforol?

Ydy dy bartner wedi bod yn dreisgar gyda thi? Ydyn nhw wedi taflu pethau neu wedi dy daro di?

 

 

Dwyt ti ddim ar dy ben dy hun.

Hyd yn oed os mai dim ond un neu ddau arwydd sydd, gallet ti fod mewn perthynas gamdriniol.
Gall Bright Sky dy gysylltu di â chymorth.

     

 

Dwyt ti ddim ar dy ben dy hun..

Hyd yn oed os mai dim ond un neu ddau arwydd sydd, gallet ti fod mewn perthynas gamdriniol.
Gall Bright Sky dy gysylltu di â chymorth.

 

 

Mathau o gam-drin domestig

‘Dyw’r ffaith nad oes gen ti gleisiau a chreithiau ddim yn golygu nad wyt ti’n cael dy gam-drin. Cam-drin seicolegol ydy galw enwau, gweiddi, beio a gwneud i ti deimlo’n euog.

Mae hyn yn teimlo fel petai dy feddwl yn cael ei gyflyru mewn modd cynnil iawn. Yn araf, dros gyfnod o amser, rwyt ti’n dechrau cwestiynu dy benderfyniadau dy hun ac amau dy hun. Mae’n gallu teimlo fel petaet ti’n cael gofal da ac yn cael dy ddiogelu, ond mewn gwirionedd, rwyt ti’n cael dy reoli.

Mae dy allu i gael gafael ar dy arian dy hun wedi’i gyfyngu. Efallai y byddant wedi dy roi mewn dyled, wedi dy orfodi i roi’r gorau i weithio neu’n gwneud i ti dalu eu costau byw nhw.

Efallai y byddan nhw’n mynnu cael edrych trwy dy ddyfeisiau, gan gynnwys pethau fel dy ffôn, dyfais llechen neu kindle. Gallen nhw fod yn anfon negeseuon testun sy’n fygythiol neu’n bychanu neu’n defnyddio GPS i ddilyn dy drywydd di a monitro dy leoliad.

Unrhyw fath o ryw sy’n gwneud i ti deimlo’n anghyfforddus ac sydd heb gydsyniad.

Nid cael dy daro yn unig ydy hyn. Gallen nhw fod yn taflu pethau atat ti, yn dy rwystro rhag symud neu yn dy wthio.